ICANN VerificatieVanwege de vereisten van ICANN is S4HHosting.nl en onze partner Vservs verplicht de geldigheid van elk e-mailadres dat wordt gebruikt in de contactgegevens van de eigenaar van een gTLD-registratie steekproef gewijs te verifiëren. GTLDs bevatten alle extensies die geen landcodes zijn (ccTLDs): algemene generica zoals .com, .net en .travel, en alle nieuwe gTLDs zoals .guru, .berlin en .app. Het is zeer belangrijk om e-mail validatie te voltooien, omdat weglaten om dit te doen leidt tot onbeschikbaarheid van uw domein (en).


Steekproeven van ICANN

De steekproeven van ICANN zijn begonnen en wij zijn allemaal verplicht om telkens als ICANN deze steekproef houd u lastig te vallen met een verificatie mail.

Triggers

Er zijn een paar triggers die ervoor zorgen dat e-mail validatie begint. Merk op dat de volgende procedure alleen gTLDs en niet de ccTLDs omvat.
Er is een nieuw domein geregistreerd dat een ongeverifieerd e-mailadres gebruikt voor de domeinnaam eigenaar (registrant, domeinhouder)
Een bestaand domein is bijgewerkt aan een nieuwe eigenaar, die een ongeverifieerd e-mailadres heeft
Een bestaand contactobject, dat wordt gebruikt als eigenaarcontact voor een of meer gTLD-registraties, wordt bijgewerkt met een ongeverifieerd e-mailadres
En minder voor de hand liggende: als informatie ons bereikt dat een eerder geverifieerd e-mailadres niet meer geldig is, bijvoorbeeld een klacht of een bounce op een e-mail die Vservs BV naar dat adres heeft verzonden.
Tenzij een van de bovenstaande gebeurtenissen gebeurt, worden bestaande e-mailadressen - adressen die al in gebruik zijn - niet onderworpen aan verificatie.

Verificatieproces

Als er een van de bovenstaande gebeurtenissen optreedt, wordt het verificatieproces gestart. Dat proces bevat de volgende stappen:
Een eerste e-mail wordt verzonden naar de domeinhouder (u kunt deze e-mail aanpassen om uw eigen bedrijfsgegevens weer te geven), en vraagt ​​hem om een ​​link te klikken om zijn e-mailadres te bevestigen.
Als na 7 dagen geen bevestiging is ontvangen, wordt een tweede e-mail naar de domeinhouder gestuurd, waarbij hij wordt gevraagd om zijn e-mailadres te bevestigen.
Op hetzelfde moment wordt een e-mail naar de klant van Vservs BV gestuurd om hem te informeren over het feit dat het e-mailadres nog niet is bevestigd.
Als na 7 dagen nog steeds geen bevestiging is ontvangen, wordt de verificatie mislukt en de klant van Vservs BV ontvangt hierover een melding.
Zodra een e-mailadres is bevestigd, wordt het gemarkeerd in onze systemen gemarkeerd. Zolang het is geverifieerd, is er geen nieuwe verificatie nodig. Theoretisch kan een verificatie voor altijd bestaan ​​(tot de informatie ons bereikt dat het e-mailadres niet meer geldig is).

Bekijk verificatiestatus

De verificatiestatus van een e-mailadres is gemakkelijk zichtbaar in de Overzichtoverzichtoverzichtpagina in het menu Domeinbeheer in het bedieningspaneel van Vservs BV. Herstart verificatie of het verzenden van de verificatie e-mail kan vanaf deze pagina worden uitgevoerd met slechts een muisklik.
De verificatiestatus voor een specifiek contact of domein is ook zichtbaar op de pagina's met domeincondities en de klantgegevenspagina's.
Tip: U kunt zelfs een verificatieproces starten voordat u de eerste gTLD op deze naam registreert! Op die manier wordt de registratie niet onderbroken door het verificatieproces.

Domein opschorting

Als de verificatie mislukt (na 14 dagen zonder reactie) moet Vservs BV, volgens ICANN-contracten, een gTLD-registratie opschorten die het e-mailadres in het contact van de eigenaar gebruikt. Het opschorten van een domein betekent dat Vservs BV de status aan clientHold stelt, waardoor het domein onoplosbaar is. Website of e-mail of andere gerelateerde diensten zullen niet meer functioneren.
Het ontbreken van een e-mailadres kan dus leiden tot opschorting van veel meer domeinen. Er zijn twee manieren om het domein (en) opnieuw actief te maken:
Voltooi het verificatieproces. De link in de e-mail is nog steeds geldig. Als de e-mail niet is ontvangen en het e-mailadres nog steeds functioneel is, kan de e-mail opnieuw worden verzonden vanaf de domeingegevenspagina.
Of verander het e-mailadres naar een andere. Als dat e-mailadres al is geverifieerd, worden alle domeinnamen onmiddellijk ongedaan gemaakt. Als dat e-mailadres niet is geverifieerd, worden domeinen ongedaan gemaakt zodra het nieuwe verificatieproces is voltooid.
Status van een opgehangen domein

Een geschorst domein heeft de status clientHold in de whois. Het register verbergt domeinen met deze status uit het zone bestand. Met andere woorden: het domein lost niet op, is niet beschikbaar. Maar het domein is nog steeds geregistreerd! Dat betekent dat u het domein kunt bijwerken, vernieuwt, overdracht of zelfs verwijdert. Zolang het domein is geregistreerd, zijn registratiekosten van toepassing.
 
Dubbele verificatie

In sommige gevallen moet een e-mailadres meerdere keren worden geverifieerd. Bijvoorbeeld, als u uw .com-domeinen bij GoDaddy en uw .net-domeinen bij S4HHosting registreert, zullen beide registrars het e-mailadres moeten controleren. Het is belangrijk dat beide verificaties zijn voltooid, anders kan GoDaddy uw .com-domein opschorten of S4HHosting  en Vservs BV uw .net domein kan opschorten.
Zelfs binnen S4HHosting kunnen meerdere verificaties nodig zijn, aangezien er enkele gTLD's zijn die S4HHosting  nog niet via zijn eigen accountrekening hoort. Als u twijfelt over dit, neem dan contact op met onze support afdeling.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Due to ICANN requirements, S4HHosting and Vservs BV is obliged to verify the validity of each e-mail address that is used in the owner contact details of any gTLD registration. gTLDs include all extensions that are not country codes (ccTLDs): common generics like .com, .net and .travel, and all new gTLDs like .guru, .berlin and .app.

It is very important to complete e-mail validation, as omitting to do so leads to unavailability of your domain(s).

Triggers

There are a few triggers that will cause e-mail validation to start. Note that the following procedure only covers gTLDs and not the ccTLDs.

  1. new domain is registered, which uses an unverified e-mail address for the domain owner (registrant, domain holder)
  2. An existing domain is updated to a new owner, which has an unverified e-mail address
  3. An existing contact object, used as owner contact for one or more gTLD registrations, is updated with an unverified e-mail address
  4. And less obvious: if information reaches us that a previously verified e-mail address is no longer valid, for example a complaint or a bounce on an e-mail that Vservs BV sent to that address.

Unless one of the above events happens, existing e-mail addresses - addresses that are in use already - will not be subject to verification.

Verification process

If any of the above events occur, the verification process is started. That process contains the following steps:

  1. An initial e-mail is sent to the domain holder (you can customize this e-mail to reflect your own company details), asking him to click a link to confirm his e-mail address.
  2. If after 7 days no confirmation is received, a second e-mail is sent to the domain holder, urging him to confirm his e-mail address.
  3. At the same moment, an e-mail is sent to the customer of Vservs BV to inform him about the fact that the e-mail address was not yet confirmed.
  4. If after another 7 days still no confirmation is received, the verification fails and the customer of Vservs BV receives a notification about this.

As soon as an e-mail address is confirmed, it will be marked verified in our systems. As long as it is verified, no new verification is required. Theoretically a verification can last forever (until information reaches us that the e-mail address is no longer valid).


View verification status

The verification status of an e-mail address is easily visible in the Contact verification overview page in the Domain management menu in the Vservs BV control panel. Re-starting verification or re-sending the verification e-mail can be done from this page with just one mouse click.

The verification status for a specific contact or domain is also visible in the domain details pages and the customer details pages.

Tip: You can even start a verification process before you register the first gTLD on this name! That way, registration is not interrupted by the verification process.

Domain suspension

If verification fails (after 14 days of no response), S4HHosting and Vservs BV must, according to ICANN contracts, suspend any gTLD registration that uses that e-mail address in the owner contact. Suspending a domain means that Vservs BV puts the status to clientHold, causing the domain to be unresolvable. Website nor e-mail nor other related services will be functional anymore.

Failing to confirm an e-mail address might thus lead to suspension of many more domains. There are two ways of rendering the domain(s) active again:

  1. Complete the verification process. The link in the e-mail is still valid. If the e-mail was not received and the e-mail address still is functional, the e-mail can be sent again from the domain details page.
  2. Or change the e-mail address to another one. If that e-mail address was already verified, all domain names will be unsuspended immediately. If that e-mail address was not verified, domains will be unsuspended as soon as the new verification process is completed.

Status of a suspended domain

A suspended domain will have the status clientHold in the whois. The registry will hide domains with this status from the zone file. In other words: the domain does not resolve, is unavailable. But the domain is still registered! That means that you can update the domain, renew it, transfer it or even delete it. As long as the domain is registered, registration fees are applicable.

 
Duplicate verification

In some cases, an e-mail address must be verified multiple times. For example, if you register your .com domains at GoDaddy and your .net domains at Vservs BV, both registrars will be required to verify the e-mail address. It is important that both verifications are completed, otherwise GoDaddy might suspend your .com domain or Vservs BV might suspend your .net domain.

Even within Vservs BV multiple verifications might be required, as there are a few gTLDs that Vservs BV does not handle yet via its own registry account. If you have any doubts about this, contact our support department.Monday, May 8, 2017« Terug