Algemene voorwaarden van:

Duximus
Viergang 28
3642 BK Mijdrecht
Inschrijfnummer K.v.K.: 30203392

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en het leveren van diensten alsmede alle overeenkomsten van koop en verkoop, al dan niet via de websites www.sites4hire.nl of www.s4hhosting.nl van Sites4hire, gevestigd te Heemstede, hierna te noemen “Sites4Hire”
2. De opdrachtgever respectievelijk de koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 van dit artikel vermelde website(s) van Sites4Hire.
6. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: de door Sites4Hire te leveren hardware met bijbehorende onderdelen.
7. Door Sites4Hire te vervaardigen en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cdroms, dvd’s, USB-sticks e.d.
8. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, werkzaamheden en/of diensten van Sites4Hire, tenzij uit de tekst van het artikel of de bepaling anders blijkt.
9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen, deelbestellingen, deelopdrachten of vervolgopdrachten.
11. Indien Sites4Hire deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Sites4Hire hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Sites4Hire gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Sites4Hire uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Sites4Hire een opdracht verstrekt, is Sites4Hire eerst aan deze opdracht gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Opdrachten dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
3. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Voornoemde wijzigingen evenals aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden Sites4Hire eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd en hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
4. Indien de wederpartij via de website een order of bestelling plaatst, is Sites4Hire eerst aan deze order of bestelling gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Een en ander geldt, tenzij op de website anders wordt vermeld.
5. Sites4Hire is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Sites4Hire - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
6. Sites4Hire noch de wederpartij is gerechtigd zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of in deze voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven

1. Alle aanbiedingen en offertes van Sites4Hire zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Sites4Hire het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De in de aanbiedingen, prijslijsten, op de website e.d. genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- en verzendkosten en administratiekosten. Op de website wordt per artikel duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende Btw-bedrag alsmede van de eventuele (bijkomende) kosten.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sites4Hire niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Sites4Hire gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
5. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
6. Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden van de bescheiden en te leveren zaken, opgaven van functionaliteiten, capaciteiten, afmetingen evenals andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Sites4Hire zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
7. De in het vorige lid genoemde modellen blijven eigendom van Sites4Hire en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Sites4Hire te worden geretourneerd.
8. Sites4Hire heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding of offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
9. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Sites4Hire (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- of tariefwijzigingen bij de door Sites4Hire ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, grondstoffen e.d., is Sites4Hire gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Sites4Hire heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Sites4Hire er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.
10. Bij duurovereenkomsten is Sites4Hire gerechtigd de hiervoor geldende prijzen en/of tarieven periodiek aan te passen. Sites4Hire zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefwijziging schriftelijk informeren. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde prijs- of tariefwijziging, is hij gerechtigd de overeenkomst binnen 14 werkdagen na datum van deze kennisgeving tegen de in de kennisgeving vermelde ingangsdatum op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 4: Koop op afstand, zichttermijn

1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Indien sprake is van een koop op afstand, geldt een zichttermijn van 14 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de consument het recht heeft de overeenkomst binnen 14 werkdagen na ontvangst van de zaak te ontbinden. De consument is niet gehouden voor deze ontbinding een reden op te geven.
3. Ontbinding van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan aan Sites4Hire.
4. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst dient de zaak ongebruikt, in de originele verpakking en voor rekening en risico van de consument aan Sites4Hire retour gezonden te worden.
5. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst worden de door de consument reeds gedane betalingen (exclusief door de consument gemaakte verzendkosten), door Sites4Hire binnen 30 dagen na ontbinding aan de consument terugbetaald.
6. Sites4Hire heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren dan wel slechts een deel van eventueel reeds ontvangen betalingen terug te betalen, indien de zaak zich niet in de originele verpakking bevindt, gebruikt of beschadigd is.
7. Sites4Hire stelt de consument na ontvangst van de retour gezonden zaken per omgaande in kennis van een eventuele weigering van deze zaken dan wel het slechts gedeeltelijk terugbetalen van reeds ontvangen betalingen.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sites4Hire het recht bepaalde leveringen of werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Sites4Hire.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij moet ervoor te zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden tijdig op de door Sites4Hire gewenste wijze aan Sites4Hire ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan Sites4Hire verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
c. de door Sites4Hire geleverde zaken conform de door Sites4Hire verstrekte en/of geleverde (gebruiks)aanwijzingen, instructies, adviezen, handleidingen e.d. gebruikt worden alsmede adequaat beveiligd worden;
d. ingeval er werkzaamheden op locatie moeten plaats te vinden, Sites4Hire op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
e. Sites4Hire op voornoemde locatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de benodigde elektriciteit, internet e.d. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
f. ingeval de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, er op deze locatie een ruimte beschikbaar is waar materialen, hulpmiddelen, eigendommen van Sites4Hire e.d. opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal van deze materialen, hulpmiddelen of eigendommen kan plaatsvinden;
g. op deze locatie de door Sites4Hire in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden.
2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart Sites4Hire voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies of diefstal van en/of overige schade aan de materialen, hulpmiddelen, eigendommen e.d. die Sites4Hire tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen.
4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Sites4Hire gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Sites4Hire nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Sites4Hire om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers of andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers of andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
4. Het is Sites4Hire te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden of dienstverlening en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of Sites4Hire hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij.

Artikel 8: Risico van opslag informatie/back-up

1. Sites4Hire zal alle van de wederpartij - al dan niet in het kader van een back-up overeenkomst - ontvangen informatie, bescheiden en/of bestanden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang (bijvoorbeeld door hackers) tot deze informatie, bescheiden en/of bestanden te voorkomen.
2. Sites4Hire is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze (al dan niet in het kader van een back-up overeenkomst) ontvangen informatie, bescheiden en/of bestanden - al dan niet door hackers - , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Sites4Hire of zijn leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Sites4Hire verstrekte informatie, bescheiden en/of bestanden.

Artikel 9: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, mede doordat Sites4Hire zich bij deze termijnen veelal dient te baseren op (op)leveringstermijnen van zijn (internet)providers, overige dienstverleners of toeleveranciers. Indien Sites4Hire de overeengekomen prestatie
niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. Sites4Hire is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden of dienstverlening in gedeelten of fasen, waarbij iedere deellevering of deelprestatie afzonderlijk of periodiek kan worden gefactureerd
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop deze te leveren zaken het pand of het magazijn van Sites4Hire verlaten of het moment waarop Sites4Hire aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
5. Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Sites4Hire te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Sites4Hire is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van Sites4Hire, maar voor rekening van de consument.
7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is Sites4Hire gerechtigd de zaken en/of de onderdelen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij Sites4Hire uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Sites4Hire binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren of dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
8. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 7 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Sites4Hire heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken en/of onderdelen aan derden te verkopen. Een en ander, zonder dat hieruit voor Sites4Hire een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden, de dienstverlening of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. Sites4Hire niet tijdig alle noodzakelijke gegevens of bescheiden van de wederpartij heeft ontvangen;
b. Sites4Hire niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Sites4Hire recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, is Sites4Hire gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. Sites4Hire zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Sites4Hire gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Sites4Hire met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Sites4Hire zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft Sites4Hire in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden of leveringen.
5. Meerwerk dient schriftelijk tussen Sites4Hire en de wederpartij overeengekomen te worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen.
6. Wanneer Sites4Hire op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan Sites4Hire worden vergoed volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van Sites4Hire. Sites4Hire is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
7. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.

Artikel 11: Domeinnaamregistratie

1. Op verzoek van de wederpartij kan Sites4Hire de registratie van domeinnamen verzorgen tegen de op dat moment geldende tarieven.
2. Nadat de wederpartij de voor de registratie overeengekomen prijs aan Sites4Hire heeft voldaan, zal Sites4Hire er voor zorgen dat de domeinnaam op naam wordt gezet van de wederpartij.
3. Op de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam zijn altijd de ten tijde van de registratie geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie van toepassing. De wederpartij is verplicht te handelen overeenkomstig deze regels en procedures en de overige voor registratie relevante wet- en regelgeving. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient de wederpartij zich zelf op de hoogte te stellen van voornoemde regels, procedures, wet- en regelgeving.
4. De registratie van domeinnamen geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij dient zelf te onderzoeken of het gebruik van de beoogde domeinnaam (merkenrechtelijk) is toegestaan en vrijwaart Sites4Hire voor eventuele aanspraken van derden ingeval (registratie van) de domeinnaam inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Sites4Hire wijst de wederpartij er uitdrukkelijk op dat registratie van een domeinnaam geen vestiging van een merkenrecht inhoudt.
5. Sites4Hire heeft ten aanzien van de domeinnaamregistratie te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en garandeert niet dat een aanvraag tot registratie zal worden gehonoreerd.
6. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of uit de wet en/of de regelgeving van de registrerende instantie anders voortvloeit, wordt de domeinnaam gedurende een periode van 12 maanden geregistreerd. Deze termijn wordt voor niet consumenten telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd. Voor consumenten geldt dat de registratie aan het einde van de eerste periode vervalt, tenzij zij 2 maanden voor het aflopen van de eerste of volgende periode schriftelijk te kennen geven dat zij de registratie wensen te verlengen. Verlengen kan telkens alleen voor een periode van 12 maanden.

Artikel 12: Webservice

1. Ingeval Sites4Hire voor de wederpartij diensten op het gebied van serverbeheer (hosting) verleent, is het de wederpartij ten aanzien van het gebruik van deze server of zijn dataverkeer verboden:
a. zich te gedragen in strijd met de ‘nettiquette’;
b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten of overige rechten van derden;
c. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden - al dan niet via banners of reclame van derden op de website - die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving;
d. zich bezig te houden met ‘hacking’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
e. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als ‘spamming’;
f. via de dienstverlening van Sites4Hire aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met overige illegale activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Sites4Hire dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet, waaronder verwijzingen naar of het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites; g. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is.
2. De wederpartij vrijwaart Sites4Hire voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door Sites4Hire geleverde web services.
3. Sites4Hire is gerechtigd het dataverkeer te limiteren. Indien partijen een dergelijke limiet zijn overeengekomen, is Sites4Hire bij overschrijding van de limiet gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten of door Sites4Hire geleden schade bij de wederpartij in rekening te brengen.
4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de overeengekomen web service verleend voor een periode van 12 maanden. Deze termijn wordt voor niet consumenten telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd. Voor consumenten geldt dat de registratie aan het einde van de eerste periode vervalt, tenzij zij 2 maanden voor het aflopen van de eerste of volgende periode schriftelijk te kennen geven dat zij de registratie wensen te verlengen. Verlengen kan telkens alleen voor een periode van 12 maanden.

Artikel 13: Colocatie

1. Ingeval Sites4Hire aan de wederpartij diensten op het gebied van colocatie verleent, is de wederpartij ten aanzien hiervan gebonden aan de in onderstaande leden genoemde bepalingen.
2. Onder “colocatie” wordt in deze voorwaarden verstaan: de situatie waarin een server - die eigendom is en blijft van de wederpartij - in een datacenter van Sites4Hire of een van zijn partners staat. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van deze server. Sites4Hire is verantwoordelijk voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het internet en de atmosferische omstandigheden in het datacenter.
3. Het is de wederpartij niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Sites4Hire, kabels of bedrading te verleggen of veranderingen aan te brengen in de ruimte waar de server zich bevind.
4. Sites4Hire verstrekt aan de wederpartij een toegangspas tot het datacenter en de ruimte waar de server is opgesteld. Deze toegangspas is strikt persoonlijk. Het is de wederpartij niet toegestaan deze toegangspas door derden te laten gebruiken.
5. Verlies of diefstal van de toegangspas moet direct aan Sites4Hire gemeld worden. Bij verlies of diefstal van de toegangspas zullen de kosten voor het onklaar maken van de verloren of gestolen pas en het aanmaken van een nieuwe pas aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
6. Indien een derde de toegangspas van de wederpartij gebruikt, is de wederpartij, ongeacht of dit gebruik met zijn toestemming gebeurt en ongeacht of dit anderszins aan hem toerekenbaar is of niet, aansprakelijk voor de alle gevolgen hiervan.
7. De wederpartij en eventuele derden die hem vergezellen bij het betreden van het datacenter, zijn verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de door de Sites4Hire verstrekte of op andere wijze kenbaar gemaakte huisregels van dit datacenter. De wederpartij en/of de eventuele derden die hem vergezellen dienen bij overtreding van de huisregels of bij ander ongewenst gedrag op eerste verzoek van of namens Sites4Hire het datacenter te verlaten.
8. Ingeval er sprake is van herhaaldelijke en ernstige overtreding van de huisregels door de wederpartij, zal Sites4Hire de wederpartij hier schriftelijk op aanspreken en de wederpartij daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen deze alsnog tot naleving van de huisregel dient over te gaan. Ingeval naleving na verloop van deze redelijke termijn wederom achterwege blijft, is Sites4Hire gerechtigd de wederpartij, als dan niet tijdelijk, de toegang tot het datacenter te ontzeggen. Bovendien is Sites4Hire alsdan gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De wederpartij moet dan, binnen een door Sites4Hire te stelen redelijke termijn, zijn server uit het datacenter te (laten) verwijderen. Een en ander, zonder dat hieruit voor Sites4Hire een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.

Artikel 14: Onderhoud

1. Indien ten behoeve van de geleverde diensten en/of zaken tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal de wederpartij conform de hierin opgenomen of de gebruikelijke procedures van Sites4Hire eventuele gebreken aan Sites4Hire melden. Na ontvangst van een melding zal Sites4Hire naar beste vermogen de gebreken herstellen.
2. Ingeval partijen voor de onderhoudsovereenkomst een periodieke vergoeding zijn overeengekomen, zal herstel kosteloos plaatsvinden. Sites4Hire kan de kosten van de (herstel)werkzaamheden echter wel afzonderlijk in rekening brengen ingeval er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij, van andere niet aan Sites4Hire toe te rekenen oorzaken of indien de zaken en/of het resultaat van de geleverde diensten door anderen dan Sites4Hire zijn of is gewijzigd of onderhouden.
3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden niet in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen:
a. ontwerp- en programmeerwerkzaamheden; b. werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen; c. herstel van eventueel verloren gegane gegevens.

Artikel 15: Huur en verhuur

1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen Sites4Hire en de wederpartij gesloten overeenkomst inzake de verhuur van roerende zaken, met name servers en iedere overeenkomst die ziet op het door Sites4Hire aan de wederpartij gedurende een bepaalde periode ter beschikking stellen van roerende zaken.
2. Sites4Hire is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan Sites4Hire dient te voldoen.
3. De wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te (laten) houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal dient direct na ontstaan of constatering ervan aan Sites4Hire te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
4. Herstel van schade en/of defecten en het vervangen van kapotte onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door Sites4Hire of - na diens uitdrukkelijke toestemming - op aanwijzing van Sites4Hire.
5. Na afloop van de huurperiode dient de wederpartij het gehuurde in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond en in de emballage waarin het is aangeleverd bij Sites4Hire af te (laten) leveren of aan Sites4Hire ter beschikking te stellen.
6. Sites4Hire zal het gehuurde na ontvangst direct inspecteren. De wederpartij heeft het recht om bij deze inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reparatie, komen voor rekening van de wederpartij.
7. Voor iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid door Sites4Hire te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van Sites4Hire op volledige schadevergoeding.
8. Indien de wederpartij het gehuurde - om welke reden dan ook - niet retourneert aan Sites4Hire, is de wederpartij verplicht alle hierdoor geleden schade van Sites4Hire te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde en de gederfde winst.
9. Het gehuurde is en blijft eigendom van Sites4Hire. Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, derden rechten te verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sites4Hire. De wederpartij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.
10. Indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde - daaronder begrepen fiscaal bodembeslag - of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan Sites4Hire te melden en de beslaglegger direct te informeren dat het gehuurde eigendom is van Sites4Hire.
11. Sites4Hire is gerechtigd alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade, voor zover dit mogelijk is, te verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.

Artikel 16: Klachten

1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, fouten, onvolkomenheden, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen van hetgeen partijen zijn overeengekomen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Sites4Hire te melden.
2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken evenals klachten ten aanzien van de ontwikkelde website of software dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Sites4Hire te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de door Sites4Hire geleverde bescheiden - welke niet eerst in concept aan de wederpartij zijn voorgelegd - tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle van de bescheiden geconstateerd kunnen worden, dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden schriftelijk aan Sites4Hire te worden gemeld.
4. Alle klachten ten aanzien van verleende diensten dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 3 maanden na (op)levering van de diensten - schriftelijk aan Sites4Hire te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Sites4Hire is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden of worden de geleverde diensten geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument.
8. De wederpartij dient Sites4Hire in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Sites4Hire te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Sites4Hire ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Sites4Hire te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage. 10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van het resultaat van de door Sites4Hire verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten ingeval aan dit resultaat na (op)levering (technische) wijzigingen zijn aangebracht en/of dit resultaat geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

Artikel 17: Garanties

1. Sites4Hire zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen, werkzaamheden en/of dienstverlening naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden respectievelijk wordt uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen, werkzaamheden en/of dienstverlening nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Sites4Hire staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Indien voor de door Sites4Hire geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Sites4Hire zal de wederpartij hierover informeren.
4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde diensten, baseert Sites4Hire zich op de informatie die de provider of andere dienstverlener hierover verstrekt. Indien voor deze dienstverlening door de provider of dienstverlener bepaalde garanties worden afgegeven, zullen deze garanties op gelijke wijze tussen partijen gelden. Sites4Hire zal de wederpartij hierover informeren.
5. Sites4Hire garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten aansluit bij, gekoppeld kan worden met, gebruikt kan worden via het bestaande systeem van de wederpartij en/of kan draaien op het bestaande systeem van de wederpartij, tenzij Sites4Hire dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
6. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Sites4Hire kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van het geleverde of het resultaat van de geleverde diensten of het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen diensten dan wel voor terugbetaling van of een reductie op de hiervoor overeengekomen prijs of het hiervoor overeengekomen honorarium. Een en ander ter keuze van Sites4Hire. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Sites4Hire gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, capaciteiten, functionaliteiten of kwaliteitseisen aanvaardt Sites4Hire geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Sites4Hire slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Sites4Hire voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Sites4Hire aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Sites4Hire te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Sites4Hire niet uitkeert of de schade niet onder een door Sites4Hire gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Sites4Hire beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de (op)geleverde zaken, website en/of diensten of de verrichte werkzaamheden.
5. In afwijking van lid 4, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van Sites4Hire beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde vergoeding ingeval de assuradeur van Sites4Hire niet uitkeert of de schade niet onder een door Sites4Hire gesloten verzekering valt.
6. De wederpartij dient Sites4Hire uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
7. In afwijking van lid 6 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
8. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Sites4Hire op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik van de geleverde zaken en/of het resultaat van de dienstverlening of gebruik van deze zaken of voornoemd resultaat in strijd met de door of namens Sites4Hire verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen, handleidingen e.d.;
b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Sites4Hire verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden, gegevensdragers e.d.;
c. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
d. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan de geleverde zaken of het resultaat van de werkzaamheden en/of diensten zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Sites4Hire.
9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 8 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Sites4Hire uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Sites4Hire of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Sites4Hire de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 19: Betaling

1. Sites4Hire is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling van abonnementen of andere duurovereenkomsten dient maandelijks vooraf te geschieden door middel van een afgegeven machtiging tot automatische incasso. Indien een automatische incasso - om welke reden dan ook - niet slaagt of herroepen wordt, dient de wederpartij er voor te zorgen dat binnen 7 dagen na de niet geslaagde of herroepen incasso(poging) de verschuldigde betaling plaats vindt of automatische incasso wel mogelijk is.
3. Betaling van via de website gekochte zaken dient te geschieden conform de op de website aangegeven wijze. Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien betaling na facturering is overeengekomen, dient betaling binnen een vervaltermijn van 25 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen de betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
5. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 4 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Sites4Hire een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
6. Indien na aanmaning door Sites4Hire betaling alsnog uitblijft, is Sites4Hire bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
7. De in lid 6 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
8. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Sites4Hire gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 7 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
9. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Sites4Hire gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 5 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
10. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Sites4Hire gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke of mail verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft Sites4Hire eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
11. Ingeval er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal Sites4Hire de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de wederpartij alsnog tot betaling dient over te gaan. Ingeval betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom achterwege blijft en de betalingsachterstand 3 termijnen of meer of, indien betaling jaarlijks verschuldigd is, 3 maanden of meer bedraagt, is Sites4Hire gerechtigd zijn dienstverlening na schriftelijke kennisgeving hiervan aan de wederpartij op te schorten totdat volledige betaling is geschied of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld. Bovendien is Sites4Hire alsdan gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Onder opschorting kan in dit kader onder meer worden verstaan het blokkeren van de door Sites4Hire voor de wederpartij geëxploiteerde website(s), domeinnamen of e-mailadressen. Alle schade die Sites4Hire hierdoor lijdt evenals de kosten van heraansluiting of het heractiveren van de dienstverlening zijn voor rekening van de wederpartij.
12. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Sites4Hire ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Sites4Hire te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Sites4Hire. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud

1. Sites4Hire behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Sites4Hire heeft voldaan.
2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen. 4. De wederpartij is verplicht Sites4Hire direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
5. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Sites4Hire heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Sites4Hire te bewaren.
6. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering of inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Sites4Hireop diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Sites4Hire een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Sites4Hire en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Sites4Hire op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 21: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Sites4Hire gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 22: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Sites4Hire, is Sites4Hire gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Sites4Hire wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Sites4Hire, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Sites4Hire.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Sites4Hire en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage of natuurverschijnselen e.d., door internet- of stroomstoringen e.d. ontstane leverings- of verbindingsproblemen evenals door ongevallen, weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. 4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Sites4Hire tot aan dat moment na te komen.

Artikel 23: Annulering, opschorting

1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de zichttermijn zoals bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
2. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Sites4Hire een door Sites4Hire nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Sites4Hire gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Sites4Hire is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden of leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
3. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, is Sites4Hire in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
4. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Sites4Hire vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
5. Sites4Hire is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
6. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten direct opeisbaar en is Sites4Hire gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Sites4Hire is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
7. Bij voortijdige opzegging bij Sites4Hire van uw hosting product dient de wederpartij een termijn van 3 maanden in acht te nemen voor het verstrijken van uw afgenomen product. 8. Bij voortijdige opzegging bij Sites4Hire van uw domein dient de wederpartij een termijn van 3 maanden in acht te nemen voor het verstrijken van uw afgenomen product. 9. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschorting duur niet kan worden hervat, is Sites4Hire gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschorting duur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Sites4Hire te vergoeden.

Artikel 24: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Sites4Hire en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Sites4Hire is gevestigd, zij het dat Sites4Hire altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Sites4Hire. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Sites4Hire schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats. 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Sites4Hire gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.